Etiket arşivi: Kaza

Trafik Güvenliği

Karayolları trafik güvenliği çok önemli bir toplum sağlığı ve gelişim problemidir.

Trafik Güvenliği Nedir?

Çevre, taşıt ve insan etkileşimi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan ve bu konuda geliştirilen yönetemler trafik güvenliğinin amacı ve ana konusudur.

Dünyada trafik güvenliği ve dolayısıyla trafik kazaları hakkında yapılan güvenlik araştırmaları şu istatistik ve sonuçları ortaya koymaktadır.

 • Kazalar, ortalama olarak her sene 1.2 milyon insanın, her gün 3242 insanın ölümüne neden olmaktadır.
 • Kazalar, her sene 20-50 milyon insanın yaralanmasına veya sakat kalmasına sebep olmaktadır.
 • Karayolu trafik kazası olayları tek başına bütün dünyada meydana gelen ölümlerin %2.1’ine neden olmakta ve ölüm sebepleri arasında 11.ci sırada yer almaktadır.
 • Karayollarında meydana gelen ölümlerin %90’ı düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde gerçekleşmektedir.
 • Dünyada, ölümlerin yarısı Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya Bölgelerinde meydana gelmektedir.
 • Kazalarda yaşamını yitirenlerin yarısından çoğu 15-44 yaş arası gurubundadır.
 • Ölenlerin %73’ü erkektir.
 • Düşük ve orta gelir seviyesinde tehlikeye en çok maruz kalanlar; Yayalar, bisikletliler, iki tekerlekli motorlu araç sürücüleri ve toplu taşıma vasıtalarında yolculuk eden insanlardır.

Bu netice ve istatistikler çerçevesinde gerekli düzenleme ve planlamalar yapılmazsa trafik güvenliği sorunu gitgide ağırlaşacaktır. Nitekim trafik otoriteleri tarafından yapılan tahminlere göre; 2020 senesinde dünyada trafik kazalarının ölüme neden olan sebepler arasında 3.cü sıraya yükseleceği tahmin edilmekte, bu ölümlerin düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde %83 oranında artacağı, yüksek gelir mertebesindeki ülkelerde ise %27 oranında azalacağı öngörülmektedir. Bu varsayımlara göre, trafik kazaları nedeniyle ölümlerin 2020 yılında tüm dünya genelinde %67 mertebesinde bir artış beklenilmektedir.

Oysa Trafik kazalarının ülke ekonomisi yönünden maliyeti her yönden oldukça ağır olduğu gibi sağlık masraflarına da büyük bir yük getirmektedir.

Yaşamını yitiren, yaralanan veya sakat kalan her bir kişi için çoğu aile; Uzun süren tedavi giderleri, ailenin geçimini sağlayan veya ek kazanç getiren kişinin kaybedilmesi, ailede bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenmiş bir kişinin yitirilmesi gibi sebeplerle finansal sıkıntıya düşmektedir. Kazadan sonra yaşamayı başaranlar, onların aileleri, arkadaşları ve bakımını üstlenen diğer kişiler pek çok olumsuz sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlarla karşılaşmaktadır.

Halbu ki iyi bir trafik güvenliği stratejisi izlenerek trafik kazaları önlenebilir. Çünkü karayolu trafik kazaları öngörülebilir ve önlenebilir.

Türkiye’de Trafik güvenliği konusunda iyileşme olmamasının bazı nedenleri ve sorulması gereken soruları şu şekilde sınıflandırmak  mümkündür:

 • Trafik güvenliği birden fazla bilim dalının kesiştiği, oldukça karışık ve özel bir sorundur. Bu sebeple bilimsel ve detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Oysa ülkemizde trafik güvenliği hiç bir zaman bilimsel açıdan ele alınmamıştır. Trafik güvenliği eğitimi, eğitimin üniversite dahil hiç bir aşamasında yapılamamakta, bu konuda profesyonel insanlar yaratılamamaktadır.
 • Milyonluk şehirlerin ulaşım ve trafik güvenliğine ilişkin kararları; Hiç bir planlama, teknik ve ekonomik etüd yapılmadan, trafik güvenliğinden habersiz birkaç yönetici tarafından alınmakta ve uygulamaya konulmaktadır geçirilmektedir.
 • Devletin ulaştırma alanında hiçbir planı bulunmamakta, gün geçtikçe büyüyen sistemsizlik içinde, gereklilikleri tartışılır yatırımlar ile, farklı ulaşım modelleri arasındaki dengesizlikler daha da büyümektedir.
 • Trafik güvenliği testleri ve bu açısından olması gereken hiç bir yazılı mevzuat, kanun, yönetmelik ve düzenleme çeşitli çıkar çevrelerinin baskıları neticesinde uygulanamaktadır.
 • Trafik güvenliği gerçeği hiç bir zaman bilimsel, uzun bir dönemi kapsayan ulusal ulaşım ve trafik programlarına sahip olamamakta, günlük önlemler ve kararlar ile geçiştirilmektedir.

Tavsiyeler :

 1. Trafik güvenliğine ilişkin çalışmaları yönetecek öncü bir kuruluş belirlemek.
 2. Kazalarla ilgili sorunları, politikaları, kurumsal yapıları ve halihazırda mevcut kapasiteyi belirlemek.
 3. Devletin ödevi olan ulusal yol güvenliği stratejisi ve trafik eylem planı hazırlamak.
 4. Sorunu ele almaya yönelik olarak finans ve insan kaynakları dağılımını yapmak.
 5. Kazaların önlenmesi, yaralanmaların azaltılması ve kaza sonuçlarını hafifletmeye yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek.
 6. Trafik güvenliği konusunda uluslararası işbirliğinin gelişmesini desteklemek.
 7. Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü faaliyetlerini yoğunlaştırmak.
 8. Okullarda Trafik Güvenliği dersi okutmak, bu konuda kurs düzenlemek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak niteliğindeki fiillerin sonuçlarını genç nesillere aşılamak, hatta üniversite sınavlarında trafik güvenliği sorularına da yer vermek.

Yararlanılan kaynaklar:

Trafik Denetim – http://www.ispozelguvenlik.com.tr/?s=trafik

 

İş güvenliği soruları

İş güvenliği ile ilgili basit ama önemli 5 soru ile bilginizi sınayabilirsiniz. İşte size cevaplamanız gereken iş güvenliği soruları;

1. Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve
ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?
A.) Hastalık
B.) Kaza
C.) Sakatlık
D.) Yaralanma
2. Aşağıdakilerden hangisi kaza zinciri içinde yer alan faktörlerden değildir?
A.) İnsanın doğal yapısı
B.) Kişisel kusurlar
C.) Kaza olayı
D.) Kişinin boyunun uzunluğu
3. 1999–2003 yılları arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölüm oranlarında
ne gibi bir basamak oluşmuştur?
A.) Artmıştır
B.) Aynı kalmıştır
C.) Azalmıştır
D.) Hiç olmamıştır
4. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerden birinci sırada yer
almaktadır?
A.) Güvensiz hareketler
B.) Tecrübesizlik
C.) Güvensiz şartlar
D.) Nedeni bulunamayan sebepler
5. İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?
A.) % 98
B.) % 2
C.) % 60
D.) % 30

Cevap ve sonuçlar : 1-B,2-D,3-C,4-A,5-A

İşçi Sağlığı Nedir?

İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin biribirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.

İş Yeri Düzeni, Temizlik ve Bakımı :
İşyerinin iyi bir biçimde düzenlenmesinin o iş yerinde çalışanların moral gücünü yükselttiği, aynı zamanda iş verimini arttırdığı ve çoğu iş kazalarını önlediği herkesçe bilinen bir gerçektir.
Bir iş yerinin tertip ve düzeninin iyi olması ve bu durumun sürekli kalmasını sağlayıcı bir plan ve program bulunmalıdır. Bunun için düzensizliği yaratan
neden ve koşullar giderilmeli, belirli bir düzen kurulmalı, sonra da bu düzenin devamı günlük takip ve kontroller ile temin edilmelidir.

Bir iş yerinde temizlik ve düzen, iş kazalarının çoğunu engelleyen önemli bir faktördür.
Kurulu düzenin ve amaçlanan temizliğin yeterli ve devamlı olması yapılacak rutin çalışma ve kontroller ile mümkün olabilir. Günlük çalışmalarla düzen ve temizliğin sağlanmış olması morali yükseltir, verimi artırır, iş ve işçi sağlığı açısından pozitif etkileri vardır.

İş ve işçi sağlığı için önerilen 10 altın kural;
1- Çalışılan takım, tezgah ve makine, işin tamamlanmasından hemen sonra kesinlikle temizlenmeli, kullanılan aletler yerlerine konulmalıdır.
2- Çalışma esnasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı, mümkün olduğunca temiz tutulmalıdır.
3- İş yerlerinde temizliği en iyi şekilde yapabilecek ve işin niteliğine uygun temizlik araç ve gereçleri bulundurulmalıdır. (saplı süpürge, kürek, paspas, fırça,
elektrikli süpürge, parlatıcı maddeler, deterjan, özel ilaçlar vs.)
4- İşyerinin iç ve dış çevre temizliğinin yapılması gereklidir.
5- Artık ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli önlemler alınmalıdır.
6- İşçilerin kayarak düşmelerine neden olabilecek yağ, mazot gibi petrol ürünleri ile karpuz, kavun, muz vs. kabuklu yiyeceklerin hemen temizlenmesi gerekir.
7- Özellikle gıda maddesi üreten işyerlerinde tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen temizlik kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Bu tür işyerlerinde fare, böcek vs. zararlı hayvanlara karşı periyodik ilaçlama yapılmalıdır.
8- Çalışanların sağlık ve temizlik kurallarına devamlı uymalarını sağlamak amacıyla broşür ve uyarıcı levhaların işyerlerinin kolayca görülebilecek bölümlerine asılması gerekir.
9- Yatakhane, yemekhane, banyo, duş, tuvalet gibi hijyen gerektiren yerler ile toplu sosyal faaliyetlerin yapıldığı yerler çok çabuk kirlenebilen yerlerdir. Bu tip yerlerin temizliğine özellikle dikkat edilmelidir.
10- Temizlik ve düzen kurallarına uymayanlar uyarılmalı, ikazlara uyulmadığı takdirde sorumlulara bildirilmelidir.

İş güvenliği nedir?

İş kazaları, meslek hastalıkları ve dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği, gerek insani ve toplumsal açıdan, gerekse ekonomik yönden çok önemli bir problemdir.
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO – (International Labour Organization) araştırmalarına göre genellikle kazaların sadece ℅ 2’si korunması mümkün olmayan kazalar olup, ℅ 98’i genel olarak korunulması mümkün olan kazalardır.

İş Güvenliği Nedir?

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

İş Güvenliğinin Önemi :
Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

İş Güvenliğinin Amacı :
1- Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
2- Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
3- İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
4- İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
5- Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
6- Çalışma verimini arttırmak.